Tin tức và Thông báo

KHÓA MÙA THU 2021

KHÓA MÙA THU 2021

by GS Nghĩa Trần -
Number of replies: 0

KHÓA MÙA THU 2021 

Từ 30/8/2021 đến 10/12/2021

1. Lịch sử HTTLVN và Phước Âm Liên Hiệp  (History of The Church in VN & C&MA) Tối Thứ Hai

2. Phuong pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh  (Inductive Bible Study) Tối Thứ Ba

3. Greek I (Hy Lạp I) Tối Thứ Tư (English)
4. Cựu Ước Lược Khảo (Old Testament Survey) Tối Thứ Năm

5. Theology I  (Thần Học I) Tối Thứ Sáu (Bilingual) 

5. Life & Ministry of Christ (Đời sống và Chức vụ Đấng Christ) Sáng Thứ Bảy (English) 

6.  Thần Học I, II (Online Learning. Vietnamese)

7. Tư Vấn Theo Thánh Kinh (Online Learning. Vietnamese)